06-50929957

Artikel 1:

WERKINGSSFEER
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
c. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
d. een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product. 

DEFINITIES 

Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen. 

ALGEMEEN

Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).

 

Artikel 2:

AFSPRAKEN
Autorijschool DIVA zal zich aan de volgende af spraken houden.

 

1. Je krijgt theorie-en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) . Zo heeft hij of zij onder andere een geldig
instructeurcertificaat.
2. Je krijgt les van dezelfde instructeur. Bij uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je examen kan minimaal binnen acht weken nadat de instructeur dat aangeeft, door de rijschool bij het CBR worden aangevraagd.
4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles in hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een eenzelfde of gelijkwaardig
type.
5. De rijles moet volledig worden benut. Je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen laten doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met de rijles te
maken hebben.
6. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
Enkele afspraken waar de leerling zich aan dient te houden.

De leerling zal zich aan de volgende afspraken houden. 

1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.
3. Afzeggen en verschuiven kan alleen tijdens kantooruren (09:00-17:00). Dit kan zowel persoonlijk, via de mail of telefonisch.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte zonder ziekenhuisopname of vakantie.
5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Wij verwachten van jou dat jij je 100% inzet voor elke les.
6. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
7. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
8. Zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dient de leerling dit aan de rijschool te melden.
9. Je bent verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

 

Artikel 3:

VERPLICHTINGEN

De Rijschool
De rijschool draagt er zorg voor dat:
a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
b. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
c. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
c. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onder-zoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling Autorijschool DIVA hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
d. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
e. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles
f. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

De leerling

De leerling verplicht zich:

a. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheids Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.
b. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
c. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
d. een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.
e. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
f. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 72 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden; app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging.
Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling.
g. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
h. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
i. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, – tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen – een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.
j. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld.
k.de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
l. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling dient rekening te houden per lesuur ruim 75 min. weg te zijn). En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen- de TTT en alle examens bij het CBR.
m. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
n. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.
o. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Voor de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden ook enkele regels.

 

1.De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken als je besluit in termijnen te betalen.
2. Het is gebruikelijk dat je per praktijk – of theorieles een contant bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
3.Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
c. Als in een bepaalde maand betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, dan moet het bedrag voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigde bedrag wordt gezien als een voorwaarde die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te laten gebeuren. Deze verhoging niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
5. Als je een pakket hebt aangeschaft dien je deze voor aanvang van de rijlessen volledig te voldoen. In geval van een deelbetaling hanteren wij een ten hoogste 3 termijnen. De eerste termijn dient voor aanvang van de rijlessen te geschieden, de tweede termijn 4 weken na aanvang rijlessen . Ook hierbij geldt dat mocht de betaling uitblijven wettelijke kosten worden toegevoegd .

 

Artikel 4:

Rijexamen en herexamen.

 

1.We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen contant is betaald. Jullie kunnen schriftelijk een andere vorm van betaling afspreken.
2.Zoals eerder beschreven kan de rijschool binnen acht weken nadat je instructeur dit aangeeft, een examen bij het CBR aanvragen.
3. Stel dat jouw examen niet doorgaat vanwege:
niet, of te laat komen (minder dan 15 minuten voor de examentijd) op je examen, door oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen.
niet de juiste en geldige documenten kunnen tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen, inclusief de bijkomende administratiekosten.
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
5. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets, of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijncbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

 

Artikel 5:

Annulering van het examen.

 

1. Stel dat jouw rijexamen niet door kan gaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.
2. Autorijschool DIVA heeft een unieke service. In onderstaande gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen zonder hiervoor te moeten betalen.
Dit geldt in de volgende gevallen:
a. als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf:
b. als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
c. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.
3 Jouw rijschool kan besluiten om het rijexamen uit te stellen of te weigeren als blijkt dat jouw rijvaardigheid niet voldoende is.De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.

 

Artikel 6:

Stoppen met de lessen.

 

1.Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van minimaal één maand en waarbij je tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat je gaat stoppen.
2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voorzet.
Als je kunt stoppen, dan dien je wel te betalen:
a. het geld van alle lessen die gereden zijn;
b. twee extra rijlessen;
c. de administratiekosten;
d. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR-gedeelte).
Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool jouw lesgeld met aftrek van het bedrag van punt A t/m C, binnen een termijn van 2 maanden na datum van schriftelijke opzegging.
3. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo`n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.

 

Artikel 7:

Geschillen.

 

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en de uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

 

Artikel 8:

Vrijwaring

 

Een vreemd woord, maar toch heel belangrijk:
1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen te zijn die de rijvaardigheid kunnen beïn vloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je dus wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
2. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
3. De rijschool zal je vragen of je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.
4. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Artikel 9:

Aanvullende afspraken

 

1.Als je een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met je maken. Die gelden dan samen met de afspraken in de lesovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).

 

Artikel 10:

Privacy beleid

Autorijschool DIVA verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool DIVA aangaat persoonsgegevens. Autorijschool DIVA verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool DIVA uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

 

Artikel 11:

Geheimhoudingsverklaring

Autorijschool DIVA verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool DIVA aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Autorijschool DIVA garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

 

Artikel 12:

Vrijwaring

1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Artikel 13:

Klachten

De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voorleggen aan:

De Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd aan het Klimmerseind 28 te Eijsden. In deze treedt hiervoor als gemachtigde op Dhr. E. Bakker voorzitter.

Per e-mail te bereiken: voorzitter@vrb.nu

Per telefoon te bereiken: 0651434279

 

Artikel 14:

:Privacyverklaring

14.1 Privacyverklaring Autorijschool DIVA
Autorijschool DIVA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

:Persoonsgegevens die door Autorijschool DIVA verwerkt worden.

Autorijschool DIVA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt.

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geldigheid WRM-Certificaat
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool DIVA uw persoonsgegevens

Autorijschool DIVA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Autorijschool DIVA.

– U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Autorijschool DIVA.

– Autorijschool DIVA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren omwille van het gerechtvaardigd commerciële belang van naam rijschool.
Geautomatiseerde besluitvorming
Autorijschool DIVA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool DIVA tussen zit.
Hoe lang bewaart naam rijschool uw persoonsgegevens

Autorijschool DIVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool DIVA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naam rijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die naam rijschool op haar website gebruikt

Autorijschool DIVA gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden de pagina’s die bezocht zijn. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschooldiva.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Autorijschool DIVA wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe Autorijschool DIVA de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Autorijschool DIVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@autorijschooldiva.nl
Contactgegevens:

Autorijschool DIVA is gevestigd aan Ambachtsmark , 86, 1355EH, Almere

website: www.autorijschooldiva.nl
e-mailadres: info@autorijschool.nl
telefoonnummer: 0650929957

 

Artikel 15:

Cookie template website 

Autorijschool DIVA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Autorijschool DIVA gebruikt analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Ook kunnen er tracking cookies geplaatst worden door social media-netwerken. Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Door hierboven op akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord. Lees meer in ons Cookiestatement & Privacyverklaring

6.2 Cookiestatement

De website van Autorijschool DIVA maakt gebruik van analytische cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. In dit statement valt onder de term cookies ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare technologieën.

Verwijzingen en links
Deze website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren het privacystatement/cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.
Geen cookies of cookies verwijderen
Met behulp van uw browserinstellingen kunt u aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.
Zelf bepalen welke cookies je accepteert
Je kunt in de meeste gevallen je browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om je te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. Je kunt dan zelf bepalen of je de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij je graag naar de handleiding van je browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Google Chrome:
Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
Selecteer Instellingen.
Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud.
In het gedeelte ‘Cookies’ kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Voorbeeld Internet Explorer 11.0:
Klik in het menu Extra op Internetopties
Klik op het tabblad Privacy
Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.
Met OK bevestig je de instelling.

Voorbeeld Firefox:
Klik op de menuknop en kies Opties
Klik op het paneel Privacy.

Cookies verwijderen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of uitgezet worden via de browserinstellingen.

Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar gemaakt worden per email via naamrijschool@rijschool.nl. Het streven is om binnen vier werkdagen na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.

 

Download de Algemene voorwaarden-privacyverklaring en cookiestatement in PDF

 

Translate »